Zasady użytkowania

Kim jesteśmy?

Jogly to firma firma, która świadczy usługi wyszukiwania w bazie danych informacji dla aktywnych podróżujących oraz inne usługi związane z Aktywnościami ("Usługi Jogly") na rzecz użytkowników na całym świecie za pośrednictwem swoich witryn internetowych, aplikacji i innych platform ("Platformy Jogly").

Jogly nie jest biurem podróży i nie odpowiada za przekazywanie, ustalanie ani kontrolowanie cen odnoszących się do jakichkolwiek opcji lub produktów związanych z Aktywnościami, które można wyszukiwać, znajdować i/lub rezerwować dzięki Usługom Jogly lub Platformom Jogly ("Produkty Osób Trzecich Związane z Aktywnościami"). Wszystkie Produkty Osób Trzecich Związane z Aktywnościami są oferowane przez niezależne firmy, osoby prywatne, organizatorów turystyki lub inne osoby trzecie na warunkach określonych przez takie osoby trzecie.

Usługi Jogly i Platformy Jogly oferowane są przez Jogly Limited, prywatną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (w rozumieniu prawa Anglii i Walii), utworzoną i zarejestrowaną w Anglii i Walii. Pod adresem: Kemp House, 152 - 160 City Road, London, Greater London EC1V 2NX.

Niniejsze warunki

Niniejsze warunki ("Warunki") regulują dostęp użytkownika do Usług Jogly i/lub Platform Jogly oraz zasady korzystania z nich przez użytkownika i – wraz z naszą polityką prywatności– stanowią prawną umowę pomiędzy użytkownikiem i spółką Jogly. Poprzez pobieranie, uzyskiwanie dostępu lub korzystanie z Usług Jogly i/lub Platform Jogly w jakikolwiek inny sposób użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się na niniejsze Warunki.

Niektóre z Usług Jogly i/lub Platform Jogly (na przykład nasze produkty dla przedsiębiorstw "Jogly for Business") nakładają na użytkownika inne warunki w zakresie korzystania z takich usług. W takim przypadku użytkownik zostanie wyraźnie poinformowany o tym fakcie i będzie musiał potwierdzić swoją akceptację takich innych warunków, które zastąpią niniejsze Warunki lub będą miały zastosowanie łącznie z nimi, w zależności od okoliczności.

Mamy prawo zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie według naszego uznania. W przypadku zmiany niniejszych Warunków ich zmienione postanowienia zostaną udostępnione za pośrednictwem Usług Jogly i/lub na Platformach Jogly i uznaje się, że użytkownik zaakceptował wszystkie wprowadzone zmiany, jeśli po ich wprowadzeniu w dalszym ciągu korzysta z Usług Jogly i/lub Platform Jogly.

Jeśli użytkownik nie akceptuje wszystkich niniejszych Warunków, nie powinien korzystać z Usług Jogly ani Platform Jogly.

Korzystanie z Usług Jogly

W zamian za wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszych Warunków udzielamy użytkownikowi nieprzenoszalnej, niewyłącznej licencji na pobieranie, uzyskiwanie dostępu oraz korzystanie z Usług Jogly i/lub Platform Jogly wyłącznie do własnych, prywatnych, niekomercyjnych celów. W szczególności udzielamy użytkownikowi takiej licencji pod warunkiem, że użytkownik zobowiąże się, że nie będzie:

 • a) korzystać z Usług Jogly ani Platform Jogly w jakimkolwiek niewłaściwym ani niezgodnym z prawem celu, i nie będzie umieszczać, udostępniać ani przesyłać jakichkolwiek materiałów: (i) o charakterze zniesławiającym, obelżywym, nieprzyzwoitym lub mogącym wywołać sprzeciw z jakiegokolwiek innego powodu; (ii) stanowiących nadużycie zaufania lub prywatności bądź innych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej; (iii) które są umieszczone, udostępnione lub przesłane w celu reklamowania lub promowania siebie lub osób trzecich; lub (iv) które wprowadzają w błąd lub fałszywie przedstawiają tożsamość użytkownika lub w jakikolwiek sposób sugerują, że użytkownik jest sponsorowany przez spółkę Jogly, jest z nią powiązany kapitałowo lub w jakikolwiek inny sposób;
 • b) używać Usług Jogly ani Platform Jogly w jakimkolwiek celu nieprywatnym lub komercyjnym ani w jakikolwiek sposób, który mógłby przynieść szkodę spółce Jogly lub ją skompromitować;
 • c) deasemblować, dokonywać rekonstrukcji kodu źródłowego ani w inny sposób dokonywać dekompilacji jakiegokolwiek oprogramowania, aplikacji, aktualizacji ani sprzętu będących częścią lub dostępnych za pośrednictwem Usług Jogly i/lub Platform Jogly, przy czym użytkownik może dekompilować takie oprogramowanie, aplikacje lub aktualizacje wyłącznie w zakresie dozwolonym przez prawo, jeśli jest to niezbędne w celu uzyskania informacji koniecznych do osiągnięcia interoperacyjności niezależnie stworzonego programu z takim oprogramowaniem, aplikacjami lub aktualizacjami lub z innym programem i takie informacje nie są łatwo dostępne od nas lub z innego źródła;
 • d) kopiować, dystrybuować, publicznie ujawniać, sprzedawać, wynajmować, wypożyczać ani w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać Usług Jogly ani Platform Jogly, ani usiłować naruszyć lub obejść jakichkolwiek środków bezpieczeństwa zastosowanych w celu zapobieżenia lub ograniczenia dostępu lub korzystania przez użytkownika z Usług Jogly i/lub Platform Jogly;
 • e) używać ani zakłócać funkcjonowania Usług Jogly ani Platform Jogly w sposób, który mógłby uszkodzić, zablokować, przeciążyć, naruszyć lub mieć niekorzystny wpływ na nasze systemy lub bezpieczeństwo albo przeszkadzać naszym pozostałym użytkownikom;
 • f) wprowadzać do Usług Jogly ani Platform Jogly oraz przesyłać za ich pomocą destrukcyjnego kodu komputerowego, wirusów, spamu, robaków, koni trojańskich, kluczy autoryzacyjnych, informacji ani mechanizmów pozwalających na usunięcie ograniczeń licencyjnych lub blokad programowych ani dokonywać ataków typu DoS;
 • g) usuwać, zmieniać ani zamieniać jakichkolwiek informacji na temat autorstwa, znaków handlowych, firm, logo ani innych oznaczeń pochodzenia umieszczonych w Usługach Jogly i/lub na Platformach Jogly ani twierdzić lub usiłować twierdzić, że Usługi Jogly i/lub Platformy Jogly są produktem strony innej niż Jogly;
 • h) używać jakiegokolwiek automatycznego programu komputerowego ani aplikacji w celu skanowania, kopiowania, indeksowania, sortowania lub wykorzystania w jakikolwiek inny sposób Usług Jogly i/lub Platform Jogly lub jakiejkolwiek ich części.

W przypadku dokonania rejestracji w celu korzystania z jakiejkolwiek funkcji Usług Jogly i/lub Platform Jogly, które wymaga do zalogowania się posiadania konta lub hasła, użytkownik oświadcza, że (1) ma co najmniej 18 lat, i (2) odpowiada za przechowywanie swojego hasła i innych danych do logowania się w poufności i w bezpieczny sposób. Jeśli użytkownik dowiedział się lub z jakiegokolwiek powodu podejrzewa, że zostało naruszone bezpieczeństwo jego danych do logowania, powinien powiadomić nas o tym fakcie jak najszybciej.

W zakresie, w jakim jakikolwiek element Usług Jogly i/lub Platform Jogly znajduje się na witrynie osoby trzeciej (np. na witrynie Facebooka lub innej sieci społecznościowej) i mają zastosowanie oddzielne warunki korzystania z takiej witryny osoby trzeciej, użytkownik zgadza się w pełni przestrzegać takich warunków.

Udostępnianie nam informacji

Kwestię prywatności naszych użytkowników traktujemy poważnie i zawsze działamy w zgodzie z odnośnymi przepisami o ochronie danych. Użytkownik potwierdza, że wszelkie identyfikowalne dane osobowe, które przekazuje do lub za pośrednictwem Usług Jogly i/lub Platform Jogly, mogą być przez nas wykorzystywane zgodnie z naszą polityką prywatności. Użytkownik zapewnia, że wszystkie identyfikowalne dane osobowe, które nam przekazuje, są zgodne z prawdą i aktualne oraz że uzyskał wszystkie zgody, licencje lub zatwierdzenia konieczne, abyśmy mogli korzystać z takich informacji zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz z postanowieniami naszej polityki prywatności.

W zakresie, w jakim Usługi Jogly i/lub Platformy Jogly pozwalają użytkownikowi na umieszczanie, przesyłanie, przekazywanie lub udostępnianie w inny sposób jakichkolwiek informacji, obrazów, filmów wideo lub innych danych spółce Jogly lub innym użytkownikom Usług Jogly i/lub Platform Jogly ("Treści Użytkownika"), użytkownik zgadza się, że:

 • a) ponosi wyłączną odpowiedzialność za Treści Użytkownika, które wysyła, i że nie udostępni żadnych materiałów, na udostępnienie których nie posiada zezwolenia lub prawa i na które nie może udzielić licencji, o której mowa w punkcie (b) poniżej;
 • b) chociaż wszystkie prawa własności intelektualnej odnoszące się do Treści Użytkownika są własnością użytkownika lub jego licencjodawców, użytkownik udziela niniejszym spółce Jogly oraz spółkom należącym do jej grupy niewyłącznego, wieczystego, bezpłatnego, nieograniczonego geograficznie, przenoszalnego prawa, które może być przedmiotem sublicencji, do wykorzystywania, odtwarzania elektronicznie lub w inny sposób, pokazywania, dystrybuowania, modyfikowania, adaptowania, publikowania, tłumaczenia i tworzenia opracowań całości i dowolnej części Treści Użytkownika (z wyłączeniem identyfikowalnych danych osobowych), w tym dla celów reklamowych i marketingowych Usług Jogly i/lub Platform Jogly;
 • c) nie mamy obowiązku przechowywać, zatrzymywać, publikować ani udostępniać jakiejkolwiek części Treści Użytkownika przesłanych przez użytkownika i że użytkownik odpowiada za tworzenie kopii zapasowych takich Treści Użytkownika, jeśli jest to konieczne.

W zakresie, w jakim użytkownik przekazuje nam jakiekolwiek sugestie, uwagi, usprawnienia, pomysły lub inne informacje zwrotne ("Informacje Zwrotne"), przenosi wszystkie prawa własności intelektualnej do Informacji Zwrotnych na nas i potwierdza, że możemy wykorzystywać i udostępniać Informacje Zwrotne w jakimkolwiek celu według naszego uznania. Użytkownik może przekazać nam Informacje Zwrotne poprzez kliknięcie zakładki "Informacje Zwrotne".

Własność spółki Jogly

Z wyjątkami określonymi w innych miejscach niniejszych Warunków, wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym na przykład prawa autorskie (obejmujące prawa autorskie do oprogramowania komputerowego), patenty, znaki handlowe, firmy, prawa do projektów, prawa do baz danych, know-how, tajemnice handlowe i prawa do poufności dotyczące Usługi Jogly i Platform Jogly (łącznie: "Prawa Własności Intelektualnej") są własnością spółki Jogly lub spółka Jogly posiada na nie licencję. Użytkownik uznaje, że poprzez korzystanie z Usług Jogly i/lub Platform Jogly użytkownik nie uzyskuje żadnych praw ani tytułów własności do Usług Jogly, Platform Jogly ani Praw Własności Intelektualnej z wyjątkiem ograniczonej licencji na korzystanie z Usług Jogly i Platform Jogly udzielonej zgodnie z niniejszymi Warunkami. Użytkownik uznaje także, że, z zastrzeżeniem odnośnych warunków licencyjnych oprogramowania opartego na otwartym kodzie źródłowym, użytkownik nie ma prawa dostępu do jakiegokolwiek aspektu Usług Jogly ani Platform Jogly w formie kodu źródłowego.

Własność innych osób

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób. Jeśli użytkownik ma podstawy sądzić, że jego prawa autorskie są naruszane przez jakiekolwiek treści będące częścią Usług Jogly i/lub Platform Jogly, powinien wysłać pisemne zawiadomienie o takim naruszeniu na adres info@jogly.co z dopiskiem "Do Głównego Radcy Prawnego".

Zrzeczenie się odpowiedzialności gwarancyjnej i w zakresie dokładności cen

Korzystanie z Usług Jogly i/lub Platform Jogly odbywa się całkowicie na własne ryzyko użytkownika.

Chociaż stosujemy surowe zasady dotyczące dokładności cen wobec naszych partnerów, którzy przekazują nam informacje związane z Aktywnościami, i dokładamy starań, aby informacje udostępniane za pomocą Usług Jogly i/lub na Platformach Jogly były ścisłe i aktualne, nie możemy zagwarantować rzetelności ani ścisłości takich treści. Oferujemy Usługi Jogly i Platformy Jogly na zasadzie "w stanie, w jakim się znajdują" i wyraźnie zrzekamy się wszelkich zapewnień, warunków i gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym na przykład dorozumianych gwarancji tytułu prawnego, braku naruszenia oraz gwarancji dokładności informacji, a także wszelkich gwarancji dorozumianych na podstawie zwyczaju handlowego, precedensu lub wcześniejszego trybu postępowania. W zakresie dozwolonym przez prawo nie składamy żadnych oświadczeń i nie udzielamy żadnych gwarancji, że Usługi Jogly i Platformy Jogly (a) są dokładne, kompletne lub aktualne; (b) będą zawsze dostępne; (c) spełnią oczekiwania użytkownika; ani że (d) są bezpieczne i wolne od błędów, wad, usterek, wirusów i szkodliwego oprogramowania.

Dokonywanie rezerwacji za pośrednictwem serwisu Jogly

Spółka Jogly nie jest biurem podróży i nie ponosi odpowiedzialności za realizację opcji związanych z Aktywnościami prezentowanych za pośrednictwem Usług Jogly i/lub Platform Jogly ani za ustalanie lub kontrolowanie podawanych przez nas cen. Wszystkie Produkty Osób Trzecich Związane z Aktywnościami, które użytkownik może znaleźć i/lub zarezerwować dzięki Usługom Jogly i/lub Platformom Jogly, są oferowane przez niezależne firmy, biura podróży, linie lotnicze, hotele, organizatorów turystyki lub inne osoby trzecie ("Dostawcy Produktów dla Podróżujących"). Jogly ułatwia dokonywanie rezerwacji u Dostawców Produktów dla Podróżujących, ale nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika w związku z takimi rezerwacjami. Tożsamość odnośnego Dostawcy Produktów dla Podróżujących oraz warunki dotyczące rezerwacji dokonywanej przez użytkownika ("Warunki Dostawcy Produktów dla Podróżujących") zostają przekazane użytkownikowi podczas dokonywania rezerwacji; użytkownik powinien je przeczytać i w pełni zrozumieć, zanim ukończy dokonywanie rezerwacji. Warunki Dostawcy Produktów dla Podróżujących określają prawa użytkownika w stosunku do Dostawcy Produktów dla Podróżujących i wyjaśniają zakres jego odpowiedzialności wobec użytkownika w przypadku nieprawidłowej realizacji rezerwacji lub usługi. Użytkownik zobowiązuje się w pełni przestrzegać odnośnych Warunków Dostawcy Produktów dla Podróżujących.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze Warunki w pełni określają obowiązki i zakres odpowiedzialności spółki Jogly w odniesieniu do Usług Jogly i Platform Jogly.

Jogly nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek uzgodnienia pomiędzy użytkownikiem i osobą trzecią zawarte w wyniku skorzystania przez użytkownika z Usług Jogly i/lub Platform Jogly (w tym na przykład za uzgodnienia poczynione z jakimkolwiek Dostawcą Produktów dla Podróżujących). W przypadku jakichkolwiek problemów z rezerwacją, której użytkownik dokonał lub próbował dokonać za pośrednictwem spółki Jogly, użytkownik uznaje, że powinien rozwiązać taki problem z właściwym Dostawcą Produktów dla Podróżujących i że wyłączne prawo uzyskania zadośćuczynienia w takich okolicznościach, w tym uzyskania zwrotu pieniędzy, przysługuje użytkownikowi ze strony Dostawcy Produktów dla Podróżujących, a nie spółki Jogly. Wszelkie linki do innych witryn internetowych i zasobów osób trzecich dołączone do Usług Jogly i/lub Platform Jogly są udostępnione wyłącznie do informacji użytkownika. Nie sprawujemy kontroli nad zawartością takich witryn internetowych ani zasobów i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za takie witryny lub zasoby ani za ewentualne straty lub szkody wynikające z ich użycia przez użytkownika.

W trakcie korzystania z Usług Jogly i/lub Platform Jogly użytkownik może zobaczyć materiały reklamowe osób trzecich. Każdy reklamodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść swoich materiałów reklamowych i spółka Jogly zrzeka się odpowiedzialności za treść materiałów reklamowych, w tym na przykład za jakiekolwiek błędy, pominięcia lub nieścisłości w nich zawarte.

W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo my (wraz z członkami naszego kierownictwa najwyższego szczebla, członkami zarządu, pracownikami, przedstawicielami, podmiotami powiązanymi z nami kapitałowo, dostawcami i osobami trzecimi) zrzekamy się odpowiedzialności za (a) wszelkie nieścisłości lub pominięcia w treściach udostępnianych za pośrednictwem Usług Jogly i/lub na Platformach Jogly; (b) jakiekolwiek wypadki losowe, wypadki, opóźnienia, straty lub szkody nadzwyczajne, przykładowe, moralne, pośrednie, uboczne lub wynikowe (w tym za utracone zyski lub oszczędności), wynikające z niedotrzymania umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialności obiektywnej lub z innego powodu, poniesione przez użytkownika w związku z uzyskaniem przez niego dostępu lub skorzystaniem z Usług Jogly i/lub Platform Jogly albo z niemożnością uzyskania przez niego dostępu lub skorzystania z Usług Jogly i/lub Platform Jogly albo treści dostępnych za ich pośrednictwem.

Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków i w zakresie dopuszczalnym przez prawo nasza łączna odpowiedzialność wobec użytkownika w związku z niniejszymi Warunkami, uzyskaniem dostępu lub skorzystaniem przez użytkownika z Usług Jogly i/lub Platform Jogly lub niemożnością uzyskania przez niego dostępu lub skorzystania z Usług Jogly i/lub Platform Jogly jest ograniczona do kwoty 10 pln (dziesięć złotych polskich).

Żadne postanowienie niniejszych Warunków nie ogranicza i nie wyłącza (a) naszej odpowiedzialności za śmierć lub szkodę osobową w wyniku naszego zaniedbania, oszustwa lub świadomego wprowadzenia w błąd; (b) odpowiedzialności w zakresie, w jakim prawo zabrania się jej zrzec; oraz (c) praw ustawowych użytkownika.

Odpowiedzialność użytkownika wobec nas

Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków, użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec nas za wszelkie działania, roszczenia, postępowania, koszty, szkody, straty i wydatki (w tym na przykład koszty obsługi prawnej) poniesione przez nas lub naszą grupę oraz każdego z członków naszego kierownictwa najwyższego szczebla, członków zarządu, pracowników i przedstawicieli w związku z korzystaniem przez użytkownika z Usług Jogly i/lub Platform Jogly lub w wyniku naruszenia niniejszych Warunków.

Rozwiązanie umowy

Spółka Jogly ma prawo według swojego wyłącznego uznania rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym dowolną umowę z użytkownikiem na mocy niniejszych Warunków, powiadamiając o tym użytkownika i/lub – jeśli użytkownik posiada konto potrzebne do logowania się – anulując jego członkostwo oraz blokując mu dostęp do jego konta. Spółka Jogly może w dowolnym momencie i bez powiadomienia zawiesić możliwość korzystania przez użytkownika z Usług Jogly i/lub Platform Jogly bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika.

Postanowienia różne

Użytkownik uznaje, że jego nieautoryzowane wykorzystanie Usług Jogly i/lub Platform Jogly może spowodować niepowetowane szkody lub straty po stronie spółki Jogly i/lub podmiotów powiązanych z nią kapitałowo lub licencjodawców, w przypadku których odszkodowanie pieniężne byłoby niewystarczające. W związku z tym w przypadku takiego nieautoryzowanego wykorzystania my oraz podmioty powiązane z nami kapitałowo i/lub licencjodawcy (w zależności od okoliczności) będziemy mieli prawo – niezależnie od wszelkich innych przysługujących nam środków prawnych – podjęcia kroków w celu uzyskania natychmiastowego zakazu sądowego dalszego korzystania przez użytkownika z Usług Jogly i/lub Platform Jogly.

Nieważność lub niewykonalność (w całości lub części) któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków nie będzie miała wpływu na ważność lub wykonalność (w całości lub w części) ich pozostałych postanowień. Całość lub część postanowienia, która zostanie uznana przez właściwy sąd za nieważną lub niewykonalną, zostanie uznana za usuniętą z niniejszych Warunków.

Niniejsze Warunki mają dla użytkownika charakter indywidualny. Użytkownik nie ma prawa przenieść niniejszych Warunków w całości ani w części na jakąkolwiek osobę trzecią bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody.

Niniejsze Warunki stanowią całość umowy pomiędzy nami i użytkownikiem i zastępują wszystkie wcześniejsze warunki, postanowienia, umowy i uzgodnienia dotyczące korzystania przez użytkownika z Usług Jogly i/lub Platform Jogly.

W przypadku jakichkolwiek zgłoszeń, iż Treści Użytkownika naruszają niniejsze Warunki, będziemy niezwłocznie podejmować działania. Jeśli użytkownik wie lub podejrzewa, że prowadzone są jakiekolwiek nielegalne działania, lub wie albo podejrzewa, że naruszono utwory będące własnością użytkownika, prosimy o przesłanie nam odpowiedniego powiadomienia na podany poniżej adres z dopiskiem "Do Głównego Radcy Prawnego".

Niewyegzekwowanie przez nas niniejszych Warunków nie zostanie uznane za zrzeczenie się przez nas takich warunków ani prawa do późniejszego egzekwowania przez nas którychkolwiek z niniejszych Warunków.

Osoba niebędąca stroną niniejszych Warunków nie ma prawa ich egzekwowania.

Niezależnie od kraju, z którego użytkownik uzyskał dostęp lub w którym korzysta z Usług Jogly i/lub Platform Jogly, w zakresie dozwolonym przez prawo niniejsze Warunki i korzystanie przez użytkownika z Usług Jogly i/lub Platform Jogly podlegają przepisom prawa Anglii i Walii i uznaje się, że użytkownik poddał się pod niewyłączną jurysdykcję sądów w Anglii i Walii w zakresie rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą wyniknąć w związku z niniejszymi Warunkami.

Kontakt z nami

Jogly LTD
+48 537 077 451
info@jogly.co
Kemp House, 152 - 160 City Road, London, Greater London EC1V 2NX

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji o spółce Jogly lub przedstawienia nam sugestii dotyczących usprawnienia Usług Jogly i/lub Platform Jogly prosimy o skontaktowanie się z nami.